BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Friday, October 8, 2010

HMT 321-10 SEMANTIK BAHASA MALAYSIA

1. BIDANG SEMANTIK
·       KAJIAN TENTANG ASPEK MAKNA BAHASA TANPA MERUJUK KEPADA SITUASI/KONTEKS
·       FOKUS KEPADA MAKNA LINGUISTIK YANG DIDASARKAN KEPADA MAKNA HAKIKI SESUATU MORFEM , KATA ATAU GABUNGAN MORFEM , BUKANNYA MAKNA PENUTUR YANG DIDASARKAN KEPADA UNSUR BUKAN-LINGUISTIK
·       OBJEK KAJIAN: UNGKAPAN BAHASA YANG TERDIRI DARIPADA MORFEM, KATA , AYAT

2. SIFAT DAN  JENIS-JENIS  MAKNA 
MAKNA LINGUISTIK
·       MAKNA DENOTASI
(MAKNA HARAFIAH, TERSURAT, EKSPLISIT)
·       MAKNA KONOTASI
(BAHASA FIGURATIF)

3.  PENDEKATAN UNTUK MENGHURAIKAN MAKNA   LEKSIKAL
·       TEORI RUJUKAN
·       TEORI IMEJ MENTAL
·       TEORI KOMPONEN MAKNA (FITUR SEMANTIK)

4.ASPEK-ASPEK SEMANTIK DI PERINGKAT           LEKSIKAL/KATA
·       ANALISIS MAKNA PERKATAAN BERDASARKAN FITUR SEMANTIK
·       MEDAN MAKNA
·       PERKAITAN MAKNA ANTARA KATA
(ANTONIMI, SINONIMI, HIPONIMI, POLISEMI, HOMONIMI, MERONIMI, KOLOKASI )
·       PERUBAHAN MAKNA LEKSIKAL
( TABU, EUFEMISME, DISFEMISME )


5. ASPEK – ASPEK SEMANTIK DI PERINGKAT AYAT
·       PERKAITAN MAKNA ANTARA AYAT-SYARAT KEBENARAN
(PARAFRASA, PERCANGGAHAN, PENAKBIRAN, PRAANDAIAN, ANOMALI, KETAKSAAN & KEKABURAN
·        PEMAKNAAN AYAT
(PRINSIP KOMPOSISI, KATA KERJA & SITUASI, ARGUMEN & PERANAN SEMANTIK DLL)
               
TIGA TAHAP MAKNA DALAM KOMUNIKASI BERBAHASA:
1.   MAKNA UNGKAPAN
2.   MAKNA UJARAN
3.   MAKNA KOMUNIKATIF

MAKNA UNGKAPAN
Makna linguistik bagi sesuatu ungkapan tanpa konteks

Makna Ujaran
Makna sesuatu ungkapan dalam konteks ujaran CoU
        Makna Komunikatif
Makna sesuatu ujaran sebagai lakuan komunikatif dalam latar sosial tertentu
4.   Semantik menfokus kepada:
        Makna entiti bahasa tanpa terikat kepada konteks
                                                          Kata leksikal
                                                Frasa
                                                Kata nahuan           ungkapan
                                                Ayat

                                               
                                                                  
                                                                  MAKNA UNGKAPAN             


5.   MAKNA UNGKAPAN  boleh dibahagikan kepada 3 jenis:
a.   Makna deskriptif ( ada rujukan dan kebenaran)
·       Kata leksikal
·       Kata bukan-leksikal
·       Morfem nahuan
b.   Makna sosial ( identiti penutur tersemat pada leksikal yang digunakan tertakluk kepada norma dan ikatan sosial masyarakat penutur)- dalam makna leksikal ada unsur sosial yang jelas
·       Pemilihan kata ganti dan bentuk panggilan
·       Kata sapaan

c.    Makna ekspresif ( mempamerkan emosi penutur)
Dalam makna leksikal ada unsur emosi yang jelas
o  Kata seru
o  Kata –kata harapan
o  Kata makian

  

0 ulasan:

Related Posts with Thumbnails